Opus Humanum to organizacja założona w 2004 r. przez ludzi, którzy wierzą, że świat może i powinien być lepszy. Wśród członków założycieli naszego stowarzyszenia znajdują się m.in. absolwenci prawa, stosunków międzynarodowych, nauk politycznych, historii, socjologii i psychologii. 

Naszą misją jest wspieranie demokratyzacji krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Kaukazu poprzez wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorczości, edukację, profesjonalizację i integrację różnorodnych grup społecznych, zawodowych oraz środowisk opiniotwórczych i młodzieży. Działamy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, praw człowieka, rządów prawa i transparentności władz publicznych w duchu tolerancji, otwartości oraz poszanowania przyrodzonej godności każdego człowieka.

Realizujemy nasze cele poprzez organizację i uczestniczenie w szkoleniach, seminariach, warsztatach, wizytach studyjnych, wydarzeniach kulturalnych, artystycznych i sportowych adresowanych do liderów społecznych, przedstawicieli środowisk opiniotwórczych i grup zawodowych, urzędników samorządowych, młodzieży oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Uważamy, że wymiana doświadczeń, poglądów i wartości, pokonywanie barier i stereotypów w komunikacji, a także intensyfikacja współpracy międzynarodowej z organizacjami o podobnych celach mają zasadnicze znaczenie dla budowania otwartej, demokratycznej wspólnoty europejskiej i światowej, dlatego też w naszej działalności skupiliśmy się na nawiązaniu trwałych relacji z liczącymi się organizacjami pozarządowymi z krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Kaukazu.

Mamy świadomość, że dynamicznie zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze stwarzają zarówno nowe możliwości, jak i zagrożenia, dlatego uważamy, że postęp i rozwój powinny dokonywać się przy aktywnej partycypacji organizacji pozarządowych stojących na straży demokracji i praw człowieka oraz umożliwiających transfer idei, wiedzy i kluczowych kompetencji.

Opus Humanum należy ponadto do międzynarodowej sieci organizacji pozarządowych ButterflyDreamer Network, która skupia ponad 35 organizacji z całego świata realizujących podobne cele a także działa na rzecz mniejszości łemkowskiej w Polsce.